نوارهای انقباض حرارتی DEKOTEC-HTS90 ساخت شرکت DENSO آلمان، پوششی قدرتمند جهت محافظت حداکثری از سرجوش پوششهای کارخانه ای نظیر 3LPE،FBE و... مناسب جهت خطوط لوله با دمای تا 90 درجه سانتی گراد است و شامل electron beam cross-linked polyethylene و لایه ساخته شده از نوع hot-melt adhesive. است.
نوارهای انقباض حرارتی DEKOTEC-HTS70 ساخت شرکت DENSO آلمان، پوششی قدرتمند جهت محافظت حداکثری از سرجوش پوششهای کارخانه ای نظیر 3LPE،FBE و... مناسب جهت خطوط لوله تا دمای تا 70 درجه سانتی گراد و شامل electron beam cross-linked polyethylene و نیز لایه ساخته شده از نوع hot-melt adhesive است.
بر پایه PE/Butyl ، محافظت کننده مطمئن جهت خطوط لوله جدید و یا تعویض پوشش، ساخت شرکت Denso آلمان، بعنوان مطرح ترین تولید کننده در زمینه تولید سیستم های نوارپیچی در دنیا و تنها ارائه دهنده سیستم Co-extruded واقعی، سالیان سال است که به ارائه خدمات در صنعت خط لوله پرداخته است و نوارهای دو لایه و سه لایه آن بعنوان برترین گزینه در این گروه محصولات در سطح دنیا مطرح می باشد.
این پوشش برای کاربردهای مقاوم در برابر حرارت و دماهای بالا طراحی شده و تا دمای 650+ درجه سانتیگراد را تحمل می نماید. پوشش مقاوم حرارتی مستقیما و یا همراه با پرایمرهایی نظیر آستری های اتیل سیلیکات یا سیلیکونی بر روی سطح فلزات قابل اجرا است. دارا بودن درصد جامد بالا امکان رسیدن به ضخامتهای مورد نیاز را در تعداد لایه کمتر ممکن می سازد.
این پوشش برای کاربردهای مقاوم در برابر حرارت و دماهای بالا طراحی شده و تا دمای 600 درجه سانتیگراد را تحمل می نماید.پوشش مقاوم حرارتی مستقیما و یا همراه با پرایمرهایی نظیر آستری های اتیل سیلیکات یا سیلیکونی بر روی سطح فلزات قابل اجرا بوده و حتی در ضخامت های پایین به خوبی نقش خود را ایفا می نماید.
ایـن محصـول بـه عنـوان آسـتری دو جزئـی بـوده و جهـت حفاظـت از سـطوح فلـزی اجـرا مـی گـردد. بـا توجـه بـه میـزان پـودر روی موجـود در سـاختار ایـن رنـگ، فیلـم خشـک آن بـا ضخامـت75 -100 میکـرون امـکان حفاظـت کاتـدی عالـی از خوردگـی در شـرایط بسـیار خورنـده آب و هوایـی را مهیـا مـی نمایـد. ایـن محصـول در مناطـق گـرم و دارای رطوبـت بـالا بـه خوبـی قابـل اسـتفاده بـوده و بـا انـواع پوشـش هـای میانـی و رویـه سـازگار اسـت.
پوشـش اپوکسـی PFEP-2253 بـر پایـه رزیـن اپوکسـی و هاردنـر پلـی آمیـن بـوده و 100% جامـد مـی باشـد. ایـن پوشـش بـا داشـتن چسـبندگی بسـیار بـالا بـه سـطح فلـزی و همچنیـن سیسـتم هایـی نظیـر اپوکسـی و پلـی یورتـان هـا، مقاومـت بسـیار بـالا در مقابـل آب، مـواد شـیمیایی، روغـنهـا، اسـیدها، قلیاهـا و حلالهای نفتـی و آروماتیک، بـرای پوشـش دهـی سـطوح در معـرض مـواد خورنـده بسـیار مناسـب اسـت. ایـن پوشـش بـا شـرایط مختلـف آب و هوایـی سـازگاری بالایی دارد و حساسـیت آن بـه شـرایط محیطـی بسـیار کـم بـوده و بـه آسـانی قابـل اعمـال اسـت. ایـن ویژگـی هـا کاربـرد ایـن پوشـش را بسـیار گسـترده کـرده اسـت.
پوشــش اپوکســی PFEP-2251 بــر پایــه رزیــن اپوکســی و هاردنــر پلــی آمیــن بــوده و %100 جامــد مــی باشــد. ایـن پوشـش بـا داشـتن چسـبندگی بسـیار بـالا بـه سـطح فلـزات و همچنیـن سیسـتم هایـی نظیـر اپوکسـی و پلـی یورتــان، مقاومــت بســیار بــالا در مقابــل آب، مــواد شــیمیایی، روغــن هــا، اســیدها، قلیاهــا و حــال هــای نفتــی و آروماتیـک، بـرای پوشـش دهـی سـطوح در معـرض آب شـرب بسـیار مناسـب اسـت. با استاندارد BS–6920 و AWWA–C 210 مطابقت دارد .
ماسـتیک اپوکسـی عمومـاً بـه منظـور پـر نمـودن درزهـا، حفـره هـا، شـکافها و تسـطیح سـطوح ناهمـوار مصـرف مـی گردد.ایــن مــاده چســبندگی بســیار بالایی بــه سیســتم هــای اپوکســی و پلــی یورتــان داشــته و عملکــرد بســیار مناسـبی بـه عنـوان لایه میانـی ایـن سیسـتم هـا دارد. ایـن مـاده بـا داشـتن مقاومتهـای بسـیار بالا نقـش مناسـبی در افزایـش طـول عمـر سیسـتمهای محافظتـی ایفـا مـی کنـد.
ایــن محصــول عمومــاً بــه منظورپــر نمــودن درزهــا، حفــره هــا، شــکافها و تســطیح ســطوح ناهمــوار طراحــی شــده اسـت .بتونـه اپوکسـی PFEP-2235 سـازگاری بسـیار بالایی بـا سیسـتم هـای اپوکسـی، پلـی یورتـان و پلـی یوریـا داشـته و پـس از خشـک شـدن بـه عنـوان قسـمتی از سیسـتم یکپارچـه پوشـش در مـی آیـد. ایـن بتونـه جهـت تسـطیح سـطوح عمـودی و نیـز درزهـا و شـکافهای سـقف سـازه هـای بتنـی بسـیار مناسـب اسـت. گرانـروی بـالای پوشـش اعمـال آن را بـه عنـوان بتونـه بسـیار پرکاربـرد کـرده اسـت.
ایـن پرایمـر بـر پایـه رزیـن اپوکسـی پلـی آمیـد بـوده و به صـورت لاک اسـت.این پرایمر بـه دلیل داشـتن گرانروی بسـیار پاییـن و قـدرت نفـوذ عالـی مـی تواند تا عمق بسـیار به درون بتـن نفـوذ کند.همچنین این پرایمر چسـبندگی بسـیار بالایی بـه سـطح بتـن و لایه هـای بعـدی دارد و در برابـر نفـوذ رطوبـت و مواد شـیمیایی بسـیار مقاوم اسـت. پرایمـر بتـن PFEP-2168، از خـروج مواد سسـت موجود در سـطح بتـن جلوگیری کرده و خلل و فـرج موجود در آن را مسـدود مـی نمایـد. در نتیجـه میـزان مصرف پوشـش نهایـی را تا میـزان زیادی کاهـش می دهد.
ایـن رنـگ بـر پایـه رزیـن اپوکسـی اصـاح شـده بـا کولتـار و هاردنـر پلـی آمیـن دوجزئـی و High Build سـاخته شـده اسـت و دارای چسـبندگی عالـی بـه سـیمان، گـچ، چـوب، آزبسـت، بتـن و فلـز میباشـد. پـس از سـخت شـدن شـیمیائی خـواص محافظتـی بسـیار بالایی را از خـود نشـان مـی دهنـد.ایـن پوشـش هـا در محیـط هـای اسـیدی مقاومـت بسـیار بالایی از خـود نشـان مـی دهنـد و در حالت کلـی مقاومـت شـیمیایی آن خـوب اسـت .
پوششـی بـر پایـه اپوکسـی پلـی آمیـد طراحـی شـده و حـاوی ترکیبـات نفتـی(کولتـار اصـاح شـده) مـی باشـد و جهــت حفاظــت ســطوح فــولادی و ســیمانی در محیــط هــای دریایــی، محیطهــای خورنــده و زیــر خــاک مــورد مصــرف قـرار مـی گیـرد. ایـن محصـول مقاومـت خوبـی نسـبت بـه آب معمولـی و آب دریـا دارد امـا اسـتفاده از آن در مجـاورت اسـیدها، قلیاهــا، حلالهای آروماتیــک، حلال های اکســیژن دار و دمــای بــالایی 80+ توصیــه نمــی شــود. ایــن پوشــش بــه دلیــل داشــتن کولتــار اصــاح شــده در برابــر حمــلات میکروبــی و باکتریهــا بســیار مقــاوم اســت.
آسـتری اکسـید آهـن اپوکسـی پلـی آمیـد یـک نـوع شـاپ پرایمـر بسـیار مقـاوم در برابر زنـگ زدگـی در محیط های خورنـده اسـت. ایـن محصـول مخصـوص سـطوح فـولادی و مخـازن طراحـی شـده و وظیفـه آن حفاظـت ازسـازه هـای فلـزی و خطـوط لولـه در مجـاورت محیـط هـای خورنـده می باشـد.