پوشش های محافظتی جنوب ( پلی گام ) : تولید، تامین و اجرای انواع پوششهای محافظتی و ضد خوردگی، سيستمهای آب بندی ،ترميمی و افزودنیهای بتن، رنگهای صنعتی و سیستمهای نوارپیچی خط لوله با بیش از 40 سال سابقه همواره بعنوان یکی از پیشگامان صنعت پوشش مطرح بوده است .

 

رنگ های صنعتی

رنگ های صنعتی

مشاهده محصولات
پوشش های محافظتی خط لوله

پوشش های محافظتی خط لوله

مشاهده محصولات
سیستم های نوارپیچی ضد خوردگی

سیستم های نوارپیچی ضد خوردگی

مشاهده محصولات
آببندی

آببندی

مشاهده محصولات
افزودنیهای بتن

افزودنیهای بتن

مشاهده محصولات
ترمیم

ترمیم

مشاهده محصولات
درزگیر

درزگیر

مشاهده محصولات
کفپوش

کفپوش

مشاهده محصولات
مصالح کاشیکاری

مصالح کاشیکاری

مشاهده محصولات

خبرنامه های پلی گام

 • ترمیم و بازسازی بتن با ملاتهای پایه سیمانی
  ترمیم و بازسازی بتن با ملاتهای پایه سیمانی در حال حاضر بتن مهمترین و پر مصرفترین ماده در سازه های مدرن و مهندسی عمران به شمار می آید . اکثر سدها ، تونلها ، کانالها ، پلها ، پایلها ، خطوط لوله، سقفها، جاده ها، مخازن، استخرها ، سکوها ، ساختمانها و . . . بتنی هستند .
 • لاینینگ، آببندی و درزبندی تونلها و تصفیه خانه های فاضلاب
  لاینینگ، آببندی و درزبندی تونلها و تصفیه خانه های فاضلاب رشـد جمعیـت ، توسـعه مراکز شـهری و گسـترش فعالیت هـای صنعتی ، افزایـش تولید فاضلاب و متعاقبـاً آلودگـی منابـع آب و محیـط زیسـت را بـه همـراه داشـته اسـت و بهداشـت عمومـی جامعـه را در معـرض تهدیـد جـدی قـرار مـی دهد.
 • افزودنی های روان کننده بتن
  افزودنی های روان کننده بتن ســالهای زیــادی اســت کــه بتــن بــه عنــوان یکــی از مصالــح ســاختمانی مهــم بــا مقاومــت فشـاری مناسـب در سـاخت سـدها ، پـل هـا ، تونـل هـا ، راه هـا ، سـاختمان هـا ، اسـکله هـا، بــرج هــا و دیگــر ســازه هــا کاربــرد فــراوان دارد .
 • پوششهای پلی یورتان خطوط لوله
  پوششهای پلی یورتان خطوط لوله خوردگــی عبارتســت از تخریــب مــواد ، عمدتــاً فلــزات ، در نتیجـه واکنـش بـا محیـط. خوردگـی پدیـده ای طبیعـی اسـت و ازقوانیــن طبیعــت تبعیــت مــی نمایــد .

 • ملات ترمیمی، پوشش ضد خوردگی و پرایمر واسط چسبندگی
  ASOCRET–KS/HB INDUCRET–BIS 0/2

  ملات ترمیمی، پوشش ضد خوردگی و پرایمر واسط چسبندگی [br] ASOCRET–KS/HB INDUCRET–BIS 0/2 مـلات نـرم پایـه سـیمانی اصـلاح شـده بـا پلیمـر اسـت کـه پـس از اختـلاط بـا آب آمـاده مصـرف می گردد. قابل مصرف جهت استفاده در سطوح عمودی ، افقیو سربار به عنوان ملات ترمیمی حتی در سطوح تحت بارهای داینامیکی بوده و دارای گرید های مختلف با توانایی های متفاوت نیز می باشد .
 • رنگ اکریلیک تک جزئی
  PFAC-7012

  رنگ اکریلیک تک جزئی [br] PFAC-7012 رنـگ تـک جزئـی بـر پایـه رزیـن اکریلیـک کـه پـس از خشـک شـدن بـه طریـق تبخیـر حـلال و واکنـش بـا اکسـیژن هـوا، سـطحی یکنواخـت ایجـاد مـی نمایـد. ایـن رنـگ بـه دلیـل سـازگاری بـالا بـا سـطوح سـیمانی،بتنی و آسـفالت جهـت رنـگ آمیـزی جـداول، نمـای بیرونـی سـاختمانها و ... کامـلاً مناسـب مـی باشـد. ایـن محصـول در برابـر نـور خورشـید و همچنیـن شـرایط محیطـی بسـیار پایـدار بـوده و سـازگاری بالایـی بـا تغییـرات آب و هـوا دارد.
 • پوشش پلی یورتان
  POLYPIPE BG102

  پوشش پلی یورتان [br] POLYPIPE BG102 پوشـش پلـی یورتـان POLYPIPE BG102 جهـت کاربـرد در صنایـع نفـت و گاز و... بـه ویـژه جهـت پوشـش دهـی شـیر آلات و یـا سـطوحی کـه بـه علـت مشـکل هندسـی ، نیـاز بـه پوشـش دهـی بـا بـرس را دارنـد و همچنیـن جهـت تعمیـرات در مناطـق آسـیب دیـده پوشـش لولـه و یـا در مـواردی کـه اعمـال پلـی یورتـان 100% جامـد بـا زمـان ژل شـدن بیشـتر نیـاز اسـت ، طراحـی گردیـده اسـت. مطابق با استاندارهای DIN–30671،IGS–TP–014–1
 • پوشش اپوکسی نوالاک 100 درصد جامد
  POLYPIPE NOVA 150

  پوشش اپوکسی نوالاک 100 درصد جامد [br] POLYPIPE NOVA 150 POLYPIPE NOVA 150 یـک پوشـش تـک لایـه ، 100% جامـد ، مقـاوم شـیمیائی و قابـل اعمـال در یـک لایـه بـا ضخامـت بـالا (High build) بـوده کـه بطـور خـاص بـرای پوشـش دهـی ، تعمیـرات و احیـاء خطـوط لولـه طراحـی شـده اسـت . دمـای کاربـری ایـن پوشـش جهـت خطـوط لولـه حداکثـر تـا 150+ سانتیگراد مـی باشـد. مقاومــت سایشــی پوشــش (ARO) ، در خطــوط اصلــی ســازگار بــا (FBE) و (CTE) بــوده و بــرای انــواع ســازه هــای فلـزی نیـز بـه کار گرفتـه مـی شـود . ایـن اپوکسـی دو جزئـی و فاقـد حـلال بـوده و بـه سـهولت بـا ضخامـت بیـش از40milsدر یـک پـاس پاشـش بـه…