پوشش های محافظتی جنوب ( پلی گام ) : تولید، تامین و اجرای انواع پوششهای محافظتی و ضد خوردگی، سيستمهای آب بندی ،ترميمی و افزودنیهای بتن، رنگهای صنعتی و سیستمهای نوارپیچی خط لوله با بیش از 40 سال سابقه همواره بعنوان یکی از پیشگامان صنعت پوشش مطرح بوده است .

 

رنگ های صنعتی

رنگ های صنعتی

مشاهده محصولات
پوشش های محافظتی خط لوله

پوشش های محافظتی خط لوله

مشاهده محصولات
سیستم های نوارپیچی ضد خوردگی

سیستم های نوارپیچی ضد خوردگی

مشاهده محصولات
آببندی

آببندی

مشاهده محصولات
افزودنیهای بتن

افزودنیهای بتن

مشاهده محصولات
ترمیم

ترمیم

مشاهده محصولات
درزگیر

درزگیر

مشاهده محصولات
کفپوش

کفپوش

مشاهده محصولات
مصالح کاشیکاری

مصالح کاشیکاری

مشاهده محصولات

خبرنامه های پلی گام

 • افزودنی های روان کننده بتن
  افزودنی های روان کننده بتن ســالهای زیــادی اســت کــه بتــن بــه عنــوان یکــی از مصالــح ســاختمانی مهــم بــا مقاومــت فشـاری مناسـب در سـاخت سـدها ، پـل هـا ، تونـل هـا ، راه هـا ، سـاختمان هـا ، اسـکله هـا، بــرج هــا و دیگــر ســازه هــا کاربــرد فــراوان دارد .
 • سیستم آب بندی و کاشی کاری در سرویس های بهداشتی،آشپزخانه
  سیستم آب بندی و کاشی کاری در سرویس های بهداشتی،آشپزخانه آب بنـدی اتاقهـای مرطـوب ، اعم از آشـپزخانه ها، سرویسـهای بهداشــتی و . . . جــزء مهمتریــن بخشــهای اصــول ســاختمان محسـوب مـی گردد.پیـش از ایـن از سیسـتمهای عایـق قدیمـی و مرسـوم چـون قیـر گونـی و یـا لایـه هـای عایـق قیـری پیـش سـاخته اسـتفاده میشـد کـه مشـکلاتی را بـه سیسـتم تحمیـل مـی نمودنـد:
 • کفپوشهای یکپارچه پلیمری
  کفپوشهای یکپارچه پلیمری بتن با توجه به ویژگی های منحصر به فرد ، یکی از قدیمی ترین و پر مصرف ترین مصالح ساختمانی است . این ماده با داشتن ویژگی های مناسبی نظیر استحکام بالا ، مقاومت فشاری مناسب ، شکل پذیری آسان ، طول عمر زیاد و نیز هزینه مناسب ، در ساخت حجم بسیار بالایی از سازه های مدرن ، مهم و حساس به کار رفته است . امروزه کمتر سازه ای را می توان یافت که بخش اعظم آن از بتن نباشد .
 • لاینینگ، آببندی و درزبندی تونلها و تصفیه خانه های فاضلاب
  لاینینگ، آببندی و درزبندی تونلها و تصفیه خانه های فاضلاب رشـد جمعیـت ، توسـعه مراکز شـهری و گسـترش فعالیت هـای صنعتی ، افزایـش تولید فاضلاب و متعاقبـاً آلودگـی منابـع آب و محیـط زیسـت را بـه همـراه داشـته اسـت و بهداشـت عمومـی جامعـه را در معـرض تهدیـد جـدی قـرار مـی دهد.

 • افزودنی بتن، روان کننده و کاهنده آب
  BETOCRETE–A100

  افزودنی بتن، روان کننده و کاهنده آب [br] BETOCRETE–A100 افزاینــده کارایــی ، روان کننــده، کاهنــده آب و افزودنــی آب بنــد کننــده بتــن بــر پایــه لیگنـو سـولفونات کـه ضمـن افزایـش کارایـی ، نفوذ پذیـری بتـن را کاهـش داده و دوام آن را بهبـود مـی بخشـد. ایـن محصـول بـا کاهـش چشـمگیر میـزان آب اختـلاط بتـن و ثابـت نگهداشـتن تقریبـی کارایـی آن ، باعـث بهبـود خـواص فیزیکـی و شـیمیایی بتـن مـی گـردد. مطابق : ASTM C494 Type A EN 934–2:T1, T2 ASTMC1017
 • رنگ رویه کوره ای الکید ملامین
  PFSA–1210

  رنگ رویه کوره ای الکید ملامین[br]PFSA–1210 ایـن پوشـش بـه عنـوان رنـگ کـوره ای بـر پایـه رزیـن هـای الکیـد و ملامین فرمالدهیـد طراحـی شـده و بـه عنـوان رویـه مصـرف مـی شـود.با توجـه بـه اعمـال آسـان جهـت کارهـای تعمیراتی بـا اسـتفاده از برس و اسـپری اسـتفاده می شــود.
 • ملات ترمیمی، پوشش ضد خوردگی و پرایمر واسط چسبندگی
  ASOCRET–KS/HB INDUCRET–BIS 0/2

  ملات ترمیمی، پوشش ضد خوردگی و پرایمر واسط چسبندگی [br] ASOCRET–KS/HB INDUCRET–BIS 0/2 مـلات نـرم پایـه سـیمانی اصـلاح شـده بـا پلیمـر اسـت کـه پـس از اختـلاط بـا آب آمـاده مصـرف می گردد. قابل مصرف جهت استفاده در سطوح عمودی ، افقیو سربار به عنوان ملات ترمیمی حتی در سطوح تحت بارهای داینامیکی بوده و دارای گرید های مختلف با توانایی های متفاوت نیز می باشد .
 • پرایمر سریع خشک سینتتیک
  PRIMER TYPE B

  پرایمر سریع خشک سینتتیک[br]PRIMER TYPE B این محصول به صورت محلول یکنواخت جهت افزایش چسبندگی درسیستم پوششهای محافظتی طراحی شده است. این پرایمر سریع خشک شونده بر پایه کلروکائوچو، مواد افزودنی و حلال است و به دلیل داشتن ظاهر بسیار براق به عنوان رویه با ضخامت بسیار پایین نیز قابل مصرف می باشد.